Publicat el nou Protocol intern assetjament sexual i per raó de sexe de l'Administració General de l'Estat.

Amb data de 28 de març de 2024 i amb vigència a l‘endemà següent, ha estat publicat el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

S’aplica a tots els Ministeris del Govern espanyol, a totes les seves delegacions territorials i a tota la seva representació en el exterior.

Podeu consultar el text de la normativa en el següent enllaç:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-6273

1
Categories:
Violència